مریم ایلاقی حسینی
سن: متولد 1357
تحصیلات: کارشناس ارشد معماری
سوابق اجرایی: مسئول انبوه سازی و شهرسازی منطقه دو، معاون معماری و شهرسازی منطقه دو از سال 89 تاکنون

Go to top