حسن سلطان زاده
متولد 1358
تحصیلات: لیسانس حسابداری
سوابق اجرایی: معاون اداری و مالی سازمان مدیریت پسماند
 معاون اداری ومالی شهرداری منطقه دو در حال حاضر

Go to top