ملکه رشیدی،

سرپرست معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری منطقه دو
تحصیلات: کارشناسی حسابداری، کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سوابق کاری: سال 85 معاون اداری و مالی شهرداری کیانشهر
سال 89 معاون اداری و مالی سازمان ترافیک کرمان
سال 97 تاکنون معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری منطقه دو

Go to top