عظیم تهامی
سوابق اجرایی: سرپرست  فنی و عمرانی منطقه یک ، معاون فنی و عمرانی منطقه دو در حال حاضر

Go to top