سیدامیر مسعودزاده
سوابق اجرایی: معاون فنی و عمرانی منطقه سه، معاون فنی و عمرانی منطقه دو در حال حاضر

Go to top