سید امیر مسعودزاده
سمت: معاون فنی وعمرانی منطقه دو


سوابق اجرایی: معاون فنی و عمرانی منطقه سه، معاون فنی و عمرانی منطقه دو در حال حاضر


Go to top