معرفی معاونت شهرسازی ومعماری مهندس رضا خیاط زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری منطقه دو تحصیلات: کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه آزاد کرمان در سال 1384 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه سراسری شیراز در سال 1392 سوابق اجرایی: از سال 1384 تا سال 1385 کارمند شهرداری منطقه دواز سال 1385 تا سال 1386 مسئول شهرسا
Go to top