مهندس مریم ایلاقی حسینی
سمت :معاون شهرسازی ومعماری
سن:30سال
تحصیلات:فوق لیسانس معماری
سوابق اجرایی:مسئول انبوه سازی مسئول شهرسازی ومعاون شهرسازی منطقه دو در حال حاضر
ومدرس دانشگاه

Go to top