مهندس مرضیه شاه حیدری

سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری منطقه دو

تحصیلات: کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه آزاد کرمان در سال 1384

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه سراسری شیراز در سال 1392

سوابق اجرایی:

از سال 1384 تا سال 1385 کارمند شهرداری منطقه دو

از سال 1385 تا سال 1386 مسئول شهرسازی منطقه دو

از شهریور 1386 تاکنون معاون شهرسازی منطقه دو

Go to top