آقای عبداالرحمن بحرینی
سمت :معاون اداری و مالی
سن:54سال
تحصیلات :فوق دیپلم اداری ومالی
سوابق اجرایی:سرپرست شهرداری حاجی آبادمسئول امورمالی مسئول رسیدگی به اسناد و مالی حسابرسی داخلی معاون اداری ومالی شهرداری منطقه دو در حال حاضر

Go to top