شهرداری منطقه دوکرمان در ضلع شمالی میدان کوثر واقع شده است 
تاریخ افتتاح وراه اندازی شهرداری منطقه دو در سال 1383 می باشد که درابتدا بامدیریت مهندس قاسم ایرانمنش شروع به کارنمود درسال  1384آقای مهندس کردی ودر سال1386مهندس اسماعیلی واز خرداد ماه 1389تاکنون مهندس علی ایلاقی حسینی  به سمت شهردار منطقه دو منصوب گردیدند

Go to top