مهندس رامین امیر مداح

سمت: شهردار منطقه دو.................................................


مهندس رضا خیاط زاده

معاون معماری و شهرسازی شهرداری منطقه دو

تحصیلات: کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه آزاد کرمان در سال 1384

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه سراسری شیراز در سال 1392

سوابق اجرایی:

از سال 1384 تا سال 1385 کارمند شهرداری منطقه دو

از سال 1385 تا سال 1386 مسئول شهرسازی منطقه دو

از شهریور 1386 تاکنون معاون شهرسازی منطقه دو

...........................................

 آقای حسن سلطان زاده
متولد 1358
تحصیلات:لیسانس حسابداری
سوابق اجرایی: معاون اداری و مالی سازمان مدیریت پسماند
معاون اداری ومالی شهرداری منطقه دو در حال حاضر

......................................

سیدامیر مسعودزاده
سوابق اجرایی: معاون فنی و عمرانی منطقه سه، معاون فنی و عمرانی منطقه دو در حال حاضر

...........................................                                                           

 توحید عادل پور
سمت:معاون خدمات شهری منطقه
سن: متولد 1361
تحصیلات: لیسانس کشاورزی
سوابق اجرایی: معاون خدمات شهری منطقه سه، معاون خدمات شهری منطقه دو در حال حاضر

 

Go to top